കേരളത്തിലെ 99 സർക്കാർ ഐ.ടി.ഐകളിലായി 76 ഏകവത്സര, ദ്വിവത്സര ട്രേഡുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിന് ഓൺലൈൻ മുഖേന അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി 24 ൽ നിന്ന് 30 ലേക്ക് നീട്ടി.  ട്രേഡ് ഓപ്ഷൻ പോർട്ടലിൽ ലഭ്യമാണ്.

ഇതിനകം അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചവർ ട്രേഡ് ഓപ്ഷൻ നൽകണം.
https://itiadmissions.kerala.gov.inhttps://det.kerala.gov.in എന്നിവ മുഖേന അപേക്ഷകൾ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കാം. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രോസ്പെക്ടസും മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശ്ശങ്ങളും  വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here